Scientific Committee

CHAIRMAN


Dr C V Gopala Raju
Visakha Eye Hospital, 8-1-64,
Pedda Waltair,
Visakapatnam-5300017,
Email: cvgraju@yahoo.com

MEMBERS


DR. RAVI KUMAR
VIJAYAWADA

DR. VIRENDER SACHDEVA
VISA-KHAPATNAM

DR. NEHA SUDHAKAR
KURNOOL

DR. G SATYANARAYANA RAJU
BHIMAVARAM